آیکون فونت ها

[tagline_box backgroundcolor=”#fff” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”#e8e6e6″ highlightposition=”top” link=”http://themeforest.net/user/ThemeFusion” linktarget=”” button=”” title=”” description=”لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیر”][/tagline_box]

[title size=”2″]آوادا شما 300 آیکون است![/title]

[fontawesome icon=”tablet” circle=”yes” size=”large”][fontawesome icon=”beaker” circle=”yes” size=”large”][fontawesome icon=”magic” circle=”yes” size=”large”][fontawesome icon=”book” circle=”yes” size=”large”][fontawesome icon=”cloud” circle=”yes” size=”large”][fontawesome icon=”comments-alt” circle=”yes” size=”large”][fontawesome icon=”random” circle=”yes” size=”large”][fontawesome icon=”thumbs-up” circle=”yes” size=”large”][fontawesome icon=”umbrella” circle=”yes” size=”large”][fontawesome icon=”laptop” circle=”yes” size=”large”][fontawesome icon=”key” circle=”yes” size=”large”]

[separator top=”75″ style=”none”]

[one_third last=”no”]
[title size=”2″]آیکون بزرگ[/title]
[fontawesome icon=”stethoscope” circle=”yes” size=”large”][fontawesome icon=”picture” circle=”yes” size=”large”][fontawesome icon=”sitemap” circle=”yes” size=”large”]
[/one_third]

[one_third last=”no”]
[title size=”2″]آیکون متوسط[/title]
[fontawesome icon=”magnet” circle=”yes” size=”medium”][fontawesome icon=”asterisk” circle=”yes” size=”medium”][fontawesome icon=”bar-chart” circle=”yes” size=”medium”][fontawesome icon=”beer” circle=”yes” size=”medium”][fontawesome icon=”bell” circle=”yes” size=”medium”][fontawesome icon=”bookmark” circle=”yes” size=”medium”][fontawesome icon=”fighter-jet” circle=”yes” size=”medium”][fontawesome icon=”cloud-upload” circle=”yes” size=”medium”][fontawesome icon=”credit-card” circle=”yes” size=”medium”][fontawesome icon=”mobile-phone” circle=”yes” size=”medium”][fontawesome icon=”edit” circle=”yes” size=”medium”][fontawesome icon=”legal” circle=”yes” size=”medium”]
[/one_third]

[one_third last=”yes”]
[title size=”2″]آیکون کوچک[/title]
[fontawesome icon=”wrench” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”save” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”user” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”columns” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”upload” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”file” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”tint” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”envelope” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”link” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”eye-open” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”thumbs-up” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”coffee” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”tasks” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”check-empty” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”tag” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”gift” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”spinner” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”pushpin” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”move” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”headphones” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”music” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”heart-empty” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”ok” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”remove” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”pencil” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”minus” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”phone” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”refresh” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”plus” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”font” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”star-empty” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”rocket” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”bullseye” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”smile” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”code” circle=”yes” size=”small”][fontawesome icon=”shield” circle=”yes” size=”small”]
[/one_third]

[separator top=”45″ style=”none”]

[title size=”2″]استفاده از آنها[/title]

[fontawesome icon=”desktop” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”fire” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”film” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”gift” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”check” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”cog” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”leaf” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”dashboard” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”lock” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”user” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”flag” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”bolt” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”smile” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”lightbulb” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”signal” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”truck” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”screenshot” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”time” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”camera-retro” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”][fontawesome icon=”print” circle=”no” size=”large” iconcolor=”#9a9a9a”]

[separator top=”80″ style=”none”]

[title size=”2″]کنترل آسان و نماد رنگ[/title]

[fontawesome icon=”tablet” circle=”yes” size=”large” iconcolor=”#ffffff” circlecolor=”#a0ce4e” circlebordercolor=”#54770f”]
[fontawesome icon=”beaker” circle=”yes” size=”large” iconcolor=”#ffffff” circlecolor=”#398cd2″ circlebordercolor=”#398cd2″]
[fontawesome icon=”magic” circle=”yes” size=”large” iconcolor=”#e27d3a” circlecolor=”#ffffff” circlebordercolor=”#e27d3a”]
[fontawesome icon=”cloud” circle=”yes” size=”large” iconcolor=”#ffffff” circlecolor=”#b83e2a” circlebordercolor=”#b83e2a”]
[fontawesome icon=”book” circle=”yes” size=”large” iconcolor=”#5c5d5c” circlecolor=”#b1b1b1″ circlebordercolor=”#5c5d5c”]
[fontawesome icon=”comments-alt” circle=”yes” size=”large” iconcolor=”#ffffff” circlecolor=”#96947a” circlebordercolor=”#96947a”]
[fontawesome icon=”random” circle=”yes” size=”large” iconcolor=”#24469b” circlecolor=”#ffffff” circlebordercolor=”#24469b”]
[fontawesome icon=”thumbs-up” circle=”yes” size=”large” iconcolor=”#ffffff” circlecolor=”#6b5694″ circlebordercolor=”#6b5694″]
[fontawesome icon=”umbrella” circle=”yes” size=”large” iconcolor=”#74a37b” circlecolor=”#4f7a55″ circlebordercolor=”#4f7a55″]
[fontawesome icon=”laptop” circle=”yes” size=”large” iconcolor=”#ffffff” circlecolor=”#98a7c5″ circlebordercolor=”#98a7c5″]
[fontawesome icon=”key” circle=”yes” size=”large” iconcolor=”#333333″ circlecolor=”#ffffff” circlebordercolor=”#333333″]

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *